כבישי אגרה - תנאי שימוש

עודכן לאחרונה:
הורדת קובץ PDF

שירות "כבישי אגרה" חוסך לך את הפקקים כדי שתגיע במהירות אל היעד. השירות מאפשר לך לשלם בדרך מהירה ונוחה עבור נסיעות בכבישי אגרה, תוך חיוב כרטיס האשראי שבחשבון ה-Cello שלך.
השרות פעיל כעת במסגרת כביש האגרה – "הנתיב המהיר" (אורך דרך של 13 קילומטרים, ממחלף נתב"ג ועד אחרי מחלף קיבוץ גלויות), וכביש 6 צפון (אורך דרך של כ 22 ק"מ ממחלף יקנעם ועד מחלף סומך) .
להלן הסבר בנוגע לשירות "כבישי אגרה", הפעיל כעת ב"נתיב המהיר" וכביש 6 צפון:
שירות "כבישי אגרה" מאפשר לך נסיעה בכבישי האגרה – הנתיב המהיר לת"א, וכביש 6 צפון (לא כולל את כביש 6 הישן) ותשלום בעבור הנסיעה, על ידי חיוב אוטומטי של כרטיס האשראי בחשבון ה-Cello שלך.
במסגרת השירות, עם כניסת רכבך לכביש האגרה, שבהסדר Cello, תזוהה כנהג Cello (בכפוף לתנאים שלהלן) ועל כן תחויב בגין נסיעה זאת באופן אוטומטי ע"י Cello לאחר הנסיעה. חשבונית החיוב תישלח למייל המוגדר בחשבונך.
השימוש בשירות הינו כפוף לתנאי השימוש ולמידע המופיע באתר האינטרנט של Cello בכתובת www.cellopark.co.il ושל כבישי האגרה שבהסדר
ה"נתיב המהיר" בכתובת https://www.fastlane.co.il
וכביש 6 צפון בכתובת https://6cn.co.il/

הגדרות:

"הנתיב המהיר" – הנתיב השמאלי בכביש ארצי מס' 1, בקטע הדרך החדש שממחלף נמל התעופה בן גוריון עד למחלף קיבוץ גלויות, כמסומן במפות החתומות על ידי שר התחבורה והמופקדות במשרדי הרשות הממונה, נתיב מהיר, ואשר הנסיעה בו כרוכה בתשלום אגרה וכהגדרתו בחוק.
"כביש 6 צפון " – קטע כביש האגרה שמתחיל במקטע יקנעם ומסתיים במקטע סומך_ כמסומן במפות החתומות על ידי שר התחבורה והמופקדות במשרדי הרשות הממונה,
"בעל הזיכיון" – חברות הנתיב המהיר בע"מ וחברת 6 חוצה צפון בע"מ, כל מי שפועל מטעמן או כל גוף חליף שימונה בהתאם לחוזה הזיכיון בין מדינת ישראל ו/או הרשות הממונה לבין בעל הזיכיון.
"החוק" – חוק נתיבים מהירים התש"ס – 2000 לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת לו וכן תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א – 2010 וכל התקנות הנוספות שהותקנו ויותקנו מכוחו.
"הסכם להסדרת חיובים" – טפסי "הסכם הצטרפות לנתיב המהיר", נספח תנאים כללים (המצורף לו), וכל נספח אחר אשר יצורף להם ולרבות כל שינוי באילו מהמסמכים כפי שיעשה מעת לעת על ידי בעל הזיכיון.
"הרשות הממונה" – מי שמונה כרשות הממונה לפי הוראות סעיף 2ד(א) או 2ה(ב) לחוק, לפי העניין.
"חוזה זיכיון" – חוזה שנחתם בין מדינת ישראל לבעל הזיכיון.
"פיצוי והחזר הוצאות" – כהגדרתם בתקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א – 2010.
"אגרה" – כהגדרתה בחוק.
בהצטרפותך לשירות זה הנך מביע הסכמתך לכך שהצטרפותך לשרות "כבישי אגרה" ביחס לנסיעות בנתיב המהיר מותנית באישור בעל הזיכיון בעבור הרכבים בחשבונך. כמו כן הנך מאשר בזאת, כי ככל ולא אושרה הצטרפותך כאמור, אזי יחולו עליך כל ההוראות המחייבות של בעל הזיכיון, לרבות חיוב על ידו בגין נסיעות אשר ביצעת בפרק הזמן עד לסירוב הצטרפותך.

חיוב בגין השירות:

1. התשלום בגין השרות יבוצע על ידי Cello ויעשה באופן אוטומטי, לאחר הנסיעה וקבלת הדיווח מבעל הזיכיון אודות הנסיעה בכביש האגרה, באמצעות כרטיס האשראי של המנוי בהתאם לפרטים שהזין במערכות Cello. השירות ניתן למנויים אשר אמצעי התשלום המעודכן במערכות Cello הינו כרטיס אשראי בלבד (ולא בדרך של העברה בנקאית או כל דרך אחרת).
2. את החיובים בגין הנסיעה ניתן לראות לאחר הנסיעה וקבלת הדיווח מבעל הזיכיון, בחשבון המנוי באתר Cello ובאפליקציה. חשבונית בגין השירות תופק לחשבון המנוי לאחר הנסיעה, באתר האינטרנט של Cello.
3. המנוי מאשר שהובא לידיעתו כי עם קבלת אישורו של בעל הזיכיון לקליטת הרכב לשרות, יבוצע חיוב בגין השירות על ידי Cello כאמור בסעיף ‎1 לעיל, לרבות בגין נסיעות אשר קדמו להצטרפותו של המנוי לשרות זה ובלבד שנסיעות אלו בוצע ביום הרישום הקלנדארי.
יובהר לעניין זה כי משמעו של "יום" הינו בהתאם לאמור בחוק הפרשנות תשמ"א- -1981 כך שמדובר בתקופה שתחילתה מחצות הלילה ועד לחצות הלילה שלאחריו.
4. המנוי נותן את הסכמתו לחיובו בתשלום אגרה בגין הנסיעה בנתיב המהיר, פיצוי והחזר הוצאות, הפרשי הצמדה, תשלום ריבית וריבית פיגורים וכן כל תשלום אחר בגין השימוש בנתיב המהיר יגבה בהתאם להוראות הסכם זה, ההסכם להסדרת חיובים, החוק והתקנות שהותקנו מכוחו. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של Cello לגבות את כל החיובים הנובעים ו/או הקשורים לנסיעה בנתיב המהיר על ידי הרכב גם באמצעות אמצעים אחרים במידה והחיובים כאמור לא יפרעו ו/או לא יכובדו מכל סיבה שהיא.
5. המנוי מאשר כי הובא לידיעתו כי נתוני נסיעתו מדווחים ל-Cello על ידי בעל הזיכיון לאחר הנסיעה וכי החיוב באשראי יבוצע עם קבלת הדיווח מבעל הזיכיון, למעט במקרה בו לא ניתן היה לבצע סליקה של כרטיס האשראי, שאז רשאית Cello לבצע ניסיונות חיוב נוספים.
6. המנוי מאשר כי הובא לידיעתו כי באם לא יהיה ניתן לחייב את כרטיס האשראי שלו בגין נסיעה בכביש האגרה, אזי מינויו לשירות זה יופסק ויבוטל לאלתר. במקרה זה Celloרשאית לפעול לשם גביית החוב בהתאם להסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות, אך לא רק, בדרך של הטלת קנסות וכיוצ"ב ו/או בכל האמצעים האחרים העומדים לרשותה.
7. חברת Cello תהיה רשאית לבדוק מסגרת תשלום בכרטיס האשראי מרגע הרישום לשירות לשם הבטחת התשלום בתום הנסיעה בכבישי האגרה.
8. החיוב בגין השרות יבוצע כאמור על ידי Cello, למעט במקרים הבאים:
8.1 רכבו של המנוי מופיע במאגר הרכבים הרשומים של בעל הזיכיון ומוגדר כמנוי או משתמש של הנתיב המהיר. במקרה זה, המנוי לא יחויב על נסיעת האגרה על ידי Cello אלא על ידי בעל הזיכיון. המנוי יהא כפוף להסכם להסדרת חיובים, לחוק ויחולו עליו כל ההוראות המחייבות של בעל הזיכיון. בעל הזיכיון יהא ראשי לפעול לשם גביית החוב בהתאם לתנאי ההסכם להסדרת חיובים, לרבות, אך לא רק, בדרך של הטלת קנסות וכיוצ"ב.
8.2 במועד בו קיבלה Cello דיווח אודות הנסיעה חשבונו של המנוי מוגדר כחשבון ש"אינו פעיל" במערכות Cello, לרבות ב-72 שעות שקדמו לכך, למעט במקרה בו חשבונו של מנוי Cello "אינו פעיל" בשל בעיית מסגרת אשראי- שאז יבוצע החיוב דרך Cello.
8.3 מנוי אשר זכאי לפטור מתשלום האגרה כאמור בסעיף ‎14 שלהלן ו/או שילם באופן עצמאי בעמדות התשלום, לא יחויב דרך Cello ולא יתקבל כל דיווח בגין נסיעתו למערכות Cello, והכול כמפורט בתנאי השירות לעיל ולהלן.
8.4 במקרה בו הועברה בעלות על רכב המנוי לשרות, לרבות בגין כל נסיעה אשר בוצעה ביום הקלנדארי בו הועברה הבעלות ברכב. מנוי אשר העביר את הבעלות ברכבו יוסר רכבו משירות זה. אין באמור כדי לגרוע מחובות המנוי לעדכון Cello ו/או בעל הזיכיון על כל שינוי כאמור ולמנוי לא תעמוד כל טענה בגין הסרת החשבון כנגד Cello ו/או בעל הזיכיון.
יובהר לעניין זה כי משמעו של "יום" הינו בהתאם לאמור בחוק הפרשנות תשמ"א- 1981 כך שמדובר בתקופה שתחילתה מחצות הלילה ועד לחצות הלילה שלאחריו.
במקרים אלו המנוי לא יחויב על נסיעת האגרה על ידי Cello אלא על ידי בעל הזיכיון. המנוי יהא כפוף להסכם להסדרת חיובים, לחוק ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון. בעל הזיכיון יהא ראשי לפעול לשם גביית החוב בהתאם להסכם להסדרת חיובים, לחוק ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון, לרבות, אך לא רק, בדרך של הטלת קנסות וכיוצ"ב.

תעריפי האגרה:

9. המנוי מצהיר שהובא לידיעתו כי גובה האגרה בכבישי האגרה הינו משתנה וזאת בהתאם לכביש האגרה עצמו, לכמות המקטעים ו/או למהירות הנסיעה בו, ו/או מספר כלי הרכב שבו, ו/או משך ההמתנה ביציאה ממנו ו/או בכניסה אליו ועוד, ובפרקי זמן ובהפרשי סכומים כפי שיאושר על ידי הרשות הממונה מעת לעת. המשתנים לפיהן נקבע הקבע גובה האגרה לא בהכרח שרירים וקיימים לכל כבישי האגרה ייתכן שחלקם נכונים לכביש אגרה אחד וחלקם לכביש אגרה אחר. בכביש אגרה בו יש מחיר משתנה גובה האגרה בה יחויב המנוי בעד נסיעה בכביש האגרה תהיה כפי שהופיע על גבי שלטי האגרה בכניסה לכביש האגרה עת שחלף על פניו הרכב, אף אם סכום האגרה השתנה לאחר מכן.
10. גובה האגרה, אופן חישובה וכן סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות יהיו כקבוע בהסכם להסדרת חיובים, לחוק ובהתאם להוראות הרשות הממונה כאמור לעיל, כפי שישתנה ו/או יתוקן מעת לעת ו/או כפי שתורה הרשות הממונה מעת לעת.
11. על כל הסכומים המופיעים בהסכם זה, ובחוק לרבות אגרה ופיצוי והחזר הוצאות יתווסף מס ערך מוסף כשיעורו על פי דין בהתאם לחוק מס ערך מוסף התשל"ו – 1975.
12. המנוי מאשר כי הובא לידיעתו שתעריפי האגרה המחייבים בגין נסיעה בכביש האגרה אינם נקבעים על ידי Cello אלא על ידי בעל הזיכיון ו/או מי מטעמו ו/או בכפוף להוראות החוק. הסתמכות על מידע שפורסם ו/או נקבע על ידי בעל הזיכיון כאמור לא יחייב ולא יטיל אחריות על Cello.
13. המנוי מאשר כי הובא לידיעתו שתעריפי האגרה אינם בהכרח אחידים ומשתנים מעת לעת, בהתאם לחוק, להסכם להסדרת חיובים ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון וכי החיוב יבוצע על פי התעריף הרלוונטי ו/או המעודכן המחייב, והכול בהתאם לחוק, להסכם להסדרת חיובים ולהוראות המחייבות של בעל הזיכיון בעניין זה.
בכביש אגרה שבו קיים לפי ההסדר פטור מתשלום אגרה:
(בשלב זה נכון רק לנתיב המהיר)
14.כלי הרכב המפורטים בסעיף 5 לנספח של ההסכם להסדרת חיובים, בתקנה 18 לתקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א – 2010, ובהתאם להוראות הרשות הממונה, יהיו פטורים מתשלום אגרה, באופן מלא או חלקי, לפי העניין, ובכפוף להוראות ההסכם להסדרת חיובים.
15. מובהר בזאת כי הנחות ו/או פטורים ניתנים בהתאם למפורט בתקנה 18 לתקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א – 2010, ו/או בהתאם להסכם להסדרת חיובים ו/או בהתאם להוראות הרשות הממונה, והן לא ניתנות למימוש באמצעות שירות זה ולא תחול על Cello כל אחריות בקשר לכך. האחריות לעניין מימוש הנחות ו/או פטורים מוטלת על המנוי בלבד ו-Cello לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו ללקוחותיה ו/או לצד שלישי כלשהו, מאי מימוש הנחה כלשהי, עקב ביצוע תשלום מלא באמצעות השירות.
16. לשם ניצול הנחה ו/או קבלת פטור מסוים מאגרת הנסיעה, מאשר המנוי כי הובא לידיעתו שעליו לעבור בעמדות הביקורת המיועדות לכך, למעט אם נאמר אחרת \. ב"נתיב המהיר" העמדות מצויות במתחם החנה וסע. בפסקה זו, "מיתקן ביקורת" – מיתקן שנועד לספירת הנוסעים ברכב.
17. למערכת Cello, אין אפשרות לזהות רכב הנושא תו נכה, ולכן אין באפשרותה להעניק הנחות לבעלי רכבים כאמור.
18. ידוע למנוי כי הפטור מתשלום אגרה מותנה בחתימתו על הסכם הסדרת חיובים ואישורו על ידי בעל הזיכיון, למעט כאמור בסעיף 5(ב) לנספח להסכם להסדרת חיובים.
19. כל הוראות הסכם זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כלי רכב הפטורים מתשלום אגרה על פי החוק. אין בסעיף זה כדי לפטור את המנוי מקיום מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם להסדרת חיובים ו/או החוק ו/או כל דין החלים על מי מהם בקשר עם הנסיעה בנתיב המהיר.

כלי רכב אשר כניסתם לכביש האגרה אסורה

20. ידוע למנוי כי אסורה כניסתם לנתיב המהיר של כלי הרכב המנויים להלן:
20.1. רכב שאינו רכב מנועי.
20.2. אופנוע בעל נפח מנוע של פחות מ – 125 סמ"ק.
20.3. רכב שמשקלו הכולל עולה על 3.5 טון ולמעט רכב הפטור מאגרה כמפורט בתקנות 18(1),(2) ו- (3) לתקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א – 2010.
20.4. אופנוע אשר מחובר אליו רכב צדי, טרקטור, מכונה ניידת, רכב איטי,
רכב מחובר, נתמך ותלת אופנוע כהגדרתם בתקנות התעבורה,
התשכ"א – 1961.
20.5. ידוע למנוי כי נסיעה בנתיב המהיר באמצעות אחד מכלי הרכב המנויים לעיל מהווה נסיעה בניגוד לחוק ולהסכם זה. המנוי מאשר כי רכבו אינו נמנה על כלי הרכב המפורטים לעיל ובסעיף 17 לתקנות (אופן החיוב בתשלום, אגרה ואכיפת תשלומים). באחריות המנוי להסיר את הצטרפותו מן השרות לכביש האגרה בו אסורה בעבור הנסיעה ככל ורכבו נמנה על הרכבים האסורים לעיל.
21. מבלי לגרוע מחובת המנוי כאמור, ידוע למנוי כי בגין נסיעות שיבוצעו על ידי כלי רכב שכניסתם לנתיב אסורה כמפורט לעיל יחויב המנוי, בנוסף לתשלום אגרה, גם בתשלום פיצוי והחזר הוצאות כהגדרתם ועל פי שיעורן בחוק, ומבלי לגרוע מזכויות Cello על פי ההסכם והדין, לרבות זכותו לביטול הסכם זה.

נזקים

22. חברת Cello ובעל הזיכיון לא יהיו אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למנוי ו/או רכושו ו/או גופו ו/או לכל צד שלישי שהוא בגין הנסיעה והשימוש בכביש האגרה לרבות נזקים תוצאתיים, ולמעט בגין מעשה או מחדל שנעשו על ידי בעל הזיכיון או מי מטעמו בניגוד להוראות הסכם זה ו/או הדין.
23. המנוי הינו האחראי הבלעדי לכל הפסד, הוצאה, פגיעה ו/או נזק שיגרמו למנוי ו/או לצד שלישי כלשהוא ו/או לבעל הזיכיון ו/או לרכוש כתוצאה משימוש בכביש האגרה המהיר שלא בהתאם להוראות הסכם זה ו/או החוק ו/או הדין ולמעט לנזקים תוצאתיים.

אובדן או גניבת הרכב

24. המנוי יודיע ל-Cello באופן מיידי ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת החיוב על כל גניבה ו/או אובדן של הרכב באמצעות הודעה בכתב ו/או באמצעות יצירת קשר עם שרות הלקוחות של Cello, אשר אליהם יצורף אישור ממשטרת ישראל או אישור רשות הרישוי בדבר הגשת תלונה על גניבה או הודעה על גניבה או אובדן, בהתאמה. המנוי יחתום על כל מסמך שיידרש על ידי Cello בקשר עם הודעתו כאמור. מוסכם כי ההודעה כאמור יכול שתינתן גם בכל דרך אחרת שתורה עליה Cello.
25. עם קבלת הודעת המנוי כאמור לעיל, תסתיים ההתקשרות בין הצדדים ביחס לרכב הנגנב. מובהר כי בכפוף לקבלת הודעת המנוי אצל Cello במועדה כאמור, לא יחויב ו/או יזוכה המנוי בתשלום האגרה ו/או הפיצוי והחזר ההוצאות בגין שימוש ברכב בשירות הנתיב המהיר שנעשה בתקופה שבין מועד ההודעה למשטרת ישראל ו/או רשות הרישוי על האובדן או הגניבה ועד למועד קבלת ההודעה אצל Cello.
26. מובהר ומוסכם כי כל עוד לא התקבלה ההודעה על אובדן ו/או גניבת הרכב כאמור לעיל אצל Cello ו/או במידה והודעה כאמור התקבלה אצל Cello לאחר המועד המפורט לעיל, יישא המנוי בכל תשלום שהוא בגין שימוש ברכב בנתיב המהיר, לרבות פיצוי והחזר הוצאות, הפרשי הצמדה וריבית, וריבית פיגורים, לפי העניין, וזאת עד למועד אישור Cello על קבלת ההודעה בפועל על האובדן ו/או הגניבה של הרכב.
ידוע למנוי כי במקרה שלא יפרע חיוב כלשהו בשל נסיעות שבוצעו באמצעות רכב שאינו עוד בבעלות המנוי מכל סיבה שהיא ובכפוף להוראות סעיף זה לעיל, מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת ל-Cello על פי הדין וההסכם, תהא Cello זכאית, להוסיף את סכומי החיוב שלא נפרעו כאמור לכל חשבון אחר שישלח למנוי לגבי רכב אחר שבבעלותו, ואם אותה שעה לא היה בבעלותו רכב אחר – לגבי רכב שיהיה בבעלותו.

הגנת הפרטיות ומאגרי מידע

27. לשם מתן שירות זה, נדרשת Cello להעביר מידע לצדדים שלישיים המשתפים עמה פעולה לשם מתן השירות, לרבות לבעל הזיכיון ו/או לכבישי אגרה נוספים, כגון מס' הרישוי של רכביך הפרטיים המעודכנים בחשבונך. בעת הצטרפותך לשירות הנך מאשר: (א) כי Cello תעביר לצדדים שלישיים אלו את הפרטים הדרושים לשם מתן השירות כגון, מס' הרישוי של רכביך, מספר הטלפון הקיים בחשבונך ו/או כל פרט מידע אחר שיידרש לצורך מתן השירות (ב) כי Cello תקבל מהצדדים השלישיים פרטים רלוונטיים לשירות, אודות רכביך המצויים בחשבונך והטיפול הכולל אשר ניתן על ידי הצד השלישי.
28. אישורך האמור, ייחשב כסעיף לטובת צד שלישי, לרבות לטובת הצדדים השלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם Cello.
29. המנוי מאשר כי ידוע ומוסכם עליו כי מידע ו/או פרטים אשר נמסרו על ידו בקשר עם הסכם זה ו/או השימוש בנתיב המהיר ו/או לרבות החיובים בהם יחויבו, בין שימסרו על ידו ובין על ידי Cello, ימסרו לרשות הממונה על פי דרישתה או על פי דין.
30. בנוסף לאמור לעיל, יהיו Cello ובעל הזיכיון רשאים להעביר את פרטי המנוי, אם התקבל בידי בעל הזיכיון או מי מטעמו צו שיפוטי המורה למסור את הפרטים כאמור.
31. חברת Cello ו/או בעל הזיכיון יהיו רשאים להשתמש בפרטי המנוי לצורך ניתוח מידע סטטיסטי לשימוש Cello ו/או בעל הזיכיון ו/או גורמים אחרים מטעמם בקשר עם שרות זה, ובהתאם להוראות הדין.

חשוב לדעת:

32. הרישום לשירות הינו בעבור כל רכב קיים בחשבון ולמעט במקרה בו הודיע המנוי על הסרה של רכב קיים בחשבונו מן השרות. כל רכב שיתווסף למנוי מצטרף לשירות באופן אוטומטי למעט אם המנוי הודיע על הסרתו מהשרות ו/או אי צירופו לשרות ככל והדבר אפשרי לשיקול דעתה של Cello.
33. חברת Cello זכאית לסיים את ההתקשרות לשרות עם המנוי תוך מתן התראה מוקדמת בת שלושים ימים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמנוי לא תהא כל טענה בעניין זה כנגד Cello ו/או בעל הזיכיון.
34. המנוי מאשר כי ידוע לו שנתוני הנסיעה יועברו למנוי, על פי רוב, עד 72 שעות לאחר הנסיעה, אולם Cello ו/או בעל הזיכיון שומרות לעצמן את הזכות לחייב בגין כל הנסיעות שיבוצעו על ידי המנוי בנתיב במהיר, גם אם החיוב בגינן יועבר מאוחר יותר.
35. המנוי מאשר כי הובא לידיעתו כי באישור הרשות הממונה ככל שנדרש, ובכפוף לחוק, יהא בעל הזיכיון רשאי לעדכן ו/או לשנות /או לקבוע הוראות נוספות לשימוש בנתיב המהיר.
36. בגין שימוש בכביש האגרה בניגוד להוראות הסכם זה ו/או בניגוד לחוק ו/או בניגוד לדין יחויב המנוי, בנוסף לתשלום האגרה, גם בתשלום פיצוי והחזר הוצאות ובתשלומים נוספים לבעל הזיכיון בשיעורים ובאופן על פי הקבוע בחוק, וזאת בגין כל הנסיעות אשר בוצעו על ידו בניגוד להוראות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לבעל הזיכיון על פי הסכם זה ו/או החוק ו/או הדין.
37. בעל הזיכיון יהיה רשאי להפעיל על רכב המנוי את מלוא הסמכויות המוקנות לו על פי חוק בקשר עם עיכוב רכב, מניעת כניסת רכב לכביש האגרה או הרחקה של רכב מכביש האגרה, גרירת רכב, אי חידוש רישיון רכב על ידי רשות הרישוי וכיוצ"ב כל יתר הסמכויות המוקנות לבעל הזיכיון כתוצאה מאי תשלום חובות על ידי המנוי. למנוי לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד בעל הזיכיון בגין הפעלת סמכויותיו כאמור בסעיף זה לעיל והוא מתחייב לשאת בכל העלויות הנוסעות מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון כאמור, ובהתאם לקבוע בחוק.
38. המנוי מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעל הזיכיון בקשר עם שירות זה.

פרטי המנוי

39. מנוי המצטרף לשרות זה מקבל על עצמו את תנאי השימוש הכלליים של Cello כפי שמופיעים באתר Cello ואת ההסכם להסדרת חיובים (בשינויים המחויבים), למעט הסעיפים המתייחסים למועדי החיוב, תשלום באמצעות פיקדון, משלוח הודעות, חשבונות וחשבוניות, חיוב בהפרשי הצמדה וריבית, הוספת ו/או גריעת כלי רכב, שינוי פרטים ושירות טלפוני אשר לא יחולו על המנוי.
40. המנוי מאשר ל-Cello לשלוח הודעות שירות בצורת הודעות טקסט בגין שירות זה ו/או בקשר עמו.
41. המנוי מעניק הסכמתו לכך שהפרטים אשר מילא בעת רישומו ישמשו לשם ביצוע דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "דיוור ישיר"), מאת Cello, על מנת ש-Cello תוכל לעדכונו במוצרים ובשירותים העשויים לעניין אותו, ולמנוי לא תהא כל טענה בעניין זה כנגד בעל הזיכיון. המנוי יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, בכל עת, בלחיצה על לשונית "הסר" במסגרת הדיוור הישיר ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של Cello.
42. המנוי זכאי להפסיק את התקשרותו עם Cello באשר לשירות זה בכל עת באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות 9070* דרך צור קשר באתר https://www.cellopark.co.il/Site/contact או באפליקציה או דואר רשום. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 3 ימי עסקים.
43. המנוי מאשר כי בכל מקרה של סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, בין על ידי המנוי ובין על ידי Cello, הרי שהחל מהמועד בו הסתיימה ההתקשרות, יהא בעל הזיכיון רשאי לחייב את המנוי בגין כל נסיעה בנתיב המהיר, בנוסף לתשלום האגרה, גם בתשלום פיצוי והחזר הוצאות כמפורט בחוק וזאת בגין נסיעה בנתיב המהיר, אלא אם חתם על הסכם להסדרת חיובים עם בעל הזיכיון, ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה.

נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: racheli@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital